12 đội – Các bài hát của 60 năm qua – Biểu diễn tuyệt hay – Vui vẻ thoải mái

Thời gian? – Thứ bảy, ngày 13 tháng Năm năm 2017 từ 14h30 trở đi
Địa điểm? – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM (Hội trường D)

Được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin DAAD Tp. HCM