Quỹ Hợp tác Quốc tế Đức về Luật (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)) tuyển nhân sự tại Việt Nam cho các lĩnh vực sau:

  • Hợp tác viên tự do,
  • Thông dịch viên và dịch thuật (tiếng Đức).