Hãy gặp các Trường Đại học Đức sau để nhận được các thông tin về Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

Trong ba ngày 14/12, 15/12 và 16/12/2021, từ 20 giờ (giờ Việt Nam) các Trường Đại học Đức sau sẽ giới thiệu về mình, Chương trình học và các cơ hội sau khi Tốt nghiệp!

  • Vào ngày 14/12/2021, lúc 20 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Osnabrück (Hochschule Osnabrück): Đăng ký tại đây!
  • Vào ngày 15/12/2021, lúc 20 giờ: Trường Kinh doanh của Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Aachen (Business School, RWTH Aachen): Đăng ký tại đây!
    International Masters at the intersection of managemet & technology.
  • Vào ngày 16/12/2021, lúc 20 giờ: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hof (Hof University): Đăng ký tại đây!
    – Sustainable Textiles (M. Eng.): Innovative hands-on international.