Các bài thi vào Dự bị Đại học mẫu

Để có thể tự mình đánh giá khả năng thi vào Trường Dự bị Đại học, chúng tôi cung cấp cho Bạn các bài thi vào Trường Dự bị Đại học các năm vừa qua của gần 20 Trường Dự bị Đại học khác nhau:

 

Các bài thi FSP và DSH mẫu

Để có thể tự mình đánh giá khả năng thi FSP (Feststellungsprüfung - Kỳ thi đánh giá chất lượng tương đương) và DSH (Thi tiếng Đức để nhập Đại học), chúng tôi cung cấp cho Bạn các bài thi mẫu các năm vừa qua của hơn 30 Trường khác nhau:

Các bài thi mẫu của Viện Goethe

Để có thể tự mình đánh giá khả năng về tiếng Đức, chúng tôi cung cấp cho Bạn các bài thi mẫu cho những trình độ khác nhau của Viện Goethe:

Các bài thi mẫu của Viện TestDaF

Để có thể tự mình đánh giá khả năng về tiếng Đức, chúng tôi cung cấp cho Bạn các bài thi mẫu của Viện TestDaF: