Internationale Alumni unterhalten sich lachend an einem Tisch sitzend.

Một lần DAAD – mãi mãi DAAD: Phương châm này thể hiện nguyện vọng của DAAD đối với các cựu Học bổng viên của mình: Gắn bó và hỗ trợ lâu dài sau thời gian Chương trình Học bổng đã kết thúc thông qua nhiều Chương trình và hoạt động khác nhau.