Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.

Nước Đức tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học làm việc. Các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các Công ty Công nghiệp và các Cơ quan hỗ trợ Nghiên cứu như DFG và DAAD hỗ trợ các Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học bằng nhiều cách khác nhau và hỗ trợ tài chính. Nhiều Công ty hợp tác chặt chẽ với các Trường Đại học và các Viện Nghiên cứu.

Để xem Video, ấn vào hình. Lưu ý là sẽ có dữ liệu được chuyển đến người cung cấp dịch vụ. Xem trên YouTube.