Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) là một tổ chức hỗ trợ việc trao đổi Sinh viên và các nhà Khoa học Quốc tế. DAAD đại diện cho các Trường Đại học Đức khắp Thế giới với 15 Văn phòng Đại diện, 55 Trung tâm Thông tin và hơn 900 nhân viên. Hàng năm có hơn 130.000 lượt người nhận được hỗ trợ từ DAAD.