Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) là một tổ chức hỗ trợ việc trao đổi Sinh viên và các nhà Khoa học Quốc tế. DAAD đại diện cho 231 Trường Đại học Đức với hơn 500 nhân viên tại hơn 100 Quốc gia.